Inkomensafhankelijke bijdrage algemeen

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

"De inkomensafhankelijke bijdrage is een bijdrage die u, ongeacht uw leeftijd, verschuldigd bent over uw bijdrage inkomen. De bijdrage bedraagt 6,9% van het bijdrage inkomen. Het bijdrage inkomen bestaat uit belastbaar loon, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en bepaalde periodieke uitkeringen."

Hoe hoog is de inkomensafhankelijke bijdrage?

"De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt een percentage van het bijdrage inkomen. Dit bijdragepercentage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het jaar 2018 geldt een bijdragepercentage van 6,9%. Er geldt per persoon een maximum voor het bedrag waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven. Dit percentage werd in 2011 berekend tot een maximum inkomen van 33.427 euro."

Ben ik altijd een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd?

Nee, alleen als u verzekeringsplichtig bent en een inkomen geniet dat tot het bijdrage inkomen gerekend wordt.

Wie moeten een inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

"Iedere verzekeringsplichtige met inkomsten die tot het bijdrage inkomen gerekend worden moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. "

Waarom moet ik naast een premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Het kabinet Balkenende II heeft in zijn hoofdlijnenakkoord vastgelegd dat de helft van de lasten van de zorgverzekering worden gefinancierd d.m.v. een inkomensafhankelijke bijdrage.

Aan wie moet de bijdrage betaald worden?

Indien u een werkgever heeft, dan houdt deze de bijdrage in op uw loon en draagt deze af aan de Belastingdienst. Indien u andere dan looninkomsten geniet, die tot het bijdrage inkomen gerekend worden, dan ontvangt u van de Belastingdienst een aanslag "inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet".

Moet ik zelf de inkomensafhankelijke bijdrage betalen?

Nee, als u werknemer bent of een uitkering ontvangt waarop nu ziekenfondspremie wordt ingehouden vergoedt de werkgever of de uitkeringsinstantie de bijdrage.

Hoe betaal ik de inkomensafhankelijke bijdrage?

Als u een werkgever heeft, dan houdt deze de bijdrage in op uw loon en draagt deze af aan de Belastingdienst. Als u andere dan looninkomsten geniet, die tot het bijdrage inkomen gerekend worden, dan ontvangt u van de Belastingdienst een aanslag "inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet".

Is de inkomensafhankelijke bijdrage ook verschuldigd over een stamrechtuitkering?

"Een stamrechtuitkering is overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting belastbaar loon en valt daardoor net als uw WW-uitkering onder het bijdrage-inkomen (maximaal ongeveer 33.427 euro in 2011) waarover op grond van de Zorgverzekeringswet een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is. De door u verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage wordt door de uitkeringsinstantie die de stamrechtuitkering betaalbaar stelt, op de uitkering ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Deze instantie is niet op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht om u die ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Over een stamrechtuitkering is een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,65% verschuldigd, als degene die de uitkering ontvangt geen vergoeding krijgt over de inkomensafhankelijke bijdrage. Ter vergelijking: over een WW-uitkering is een inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75% verschuldigd; hierover is de uitkeringsinstantie verplicht een vergoeding te geven. "

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage geheven als sprake is van 2 of meer werkgevers/inhoudingsplichtigen?

Alle werkgevers/inhoudingsplichtigen houden de inkomensafhankelijke bijdrage in op het loon. Als er in totaal meer dan het maximum is ingehouden, zal de Belastingdienst de teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage na afloop van het kalenderjaar terugbetalen.

Hoe moet de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage in een salarisprogramma voor werknemers gezet worden?

De grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage moet berekend worden over: Fiscaal loon -/- tegemoetkoming werkgevers Zvw -/- eindheffingsbestanddelen fiscaal loon = grondslag inkomensafhankelijke bijdrage