Inkomensafhankelijke bijdrage over het bijdrage-inkomen

Waaruit bestaat het bijdrage inkomen?

"Het bijdrage inkomen bestaat uit belastbaar loon, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en bepaalde periodieke uitkeringen. "

Het bijdrage inkomen bestaat uit belastbaar loon, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en bepaalde periodieke uitkeringen.

"In beginsel zijn alle uitkeringen die periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) worden uitbetaald, periodieke uitkeringen. Veel periodieke uitkeringen, bijvoorbeeld AOW-uitkeringen en pensioenuitkeringen, zijn onder het fiscale begrip ""belastbaar loon"" gebracht . Dit houdt in dat de uitkeringsinstantie over de uitkering loonbelasting moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Die uitkeringen worden hier dus niet bedoeld. Onder “bepaalde periodieke uitkeringen” bij het bijdrage-inkomen worden uitkeringen verstaan die niet onder de loonheffing vallen zoals alimentatie-uitkeringen"

Is het bijdrage-inkomen bruto of netto?

"Het gaat om de bruto inkomsten, dus vóór belasting- en premieheffing. "

Over welke box (box 1, 2 of 3 van de Belastingdienst) wordt de inkomensafhankelijke bijdrage geheven?

"Alleen over bepaalde onderdelen van het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze inkomensbestanddelen zijn: belastbaar loon, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen en verstrekkingen. "

Kan het bijdrage-inkomen negatief zijn?

Nee, het bijdrage-inkomen wordt ten minste op nihil-gesteld. Dit brengt onder meer met zich mee dat verliesverrekening over de jaren heen nooit aan de orde kan zijn (er onstaat per saldo nooit een verlies).

Geldt de studiefinanciering ook als bijdrage-inkomen?

Nee, de studiefinanciering vormt geen onderdeel van het bijdrage-inkomen.

Is iemand gedurende een periode van onbetaald verlof de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd en wat is het effect op het bijdrage-inkomen?

"Gedurende de tijd dat men onbetaald verlof heeft en geen inkomsten geniet, is men geen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. En er is dus ook geen bijbehorende vergoeding van de werkgever). Voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw worden cumulatief loontijdvakbedragen van een maand of vier weken in aanmerking genomen. Dat betekent dat het bruto-jaarinkomen van 33.427 euro waarboven geen inkomensafhankelijke bijdrage meer wordt geheven, wordt omgerekend naar die loontijdvakken. "