Verzekeringsplicht

Wat betekent verzekeringsplicht?

Verzekeringsplicht betekent dat u wettelijk verplicht bent om u te verzekeren tegen de kosten van geneeskundige zorg. Wanneer u niet verzekerd bent dan bent u een boete verschuldigd. Als u uw zorgverzekering opzegt moet u dus ook voor 1 februari van het jaar daarop een nieuwe afsluiten.

Wie legt de boete bij te laat verzekeren op?

Wanneer u op 1 februari van een jaar nog niet verzekerd bent tegen zorgkosten, dan kan het College voor zorgverzekeringen u een boete opleggen.

Wie moet zich verplicht verzekeren?

Alle mensen die rechtmatig in Nederland wonen of die in Nederland loonbelasting betalen. Uitzondering hierop zijn gemoedsbezwaarden en militairen in actieve dienst.

Zijn kinderen verplicht zich te verzekeren?

"Ja. Kinderen zijn verzekeringsplichtig. Op ZorgKiezer.nl kan je snel een zorgverzekering afsluiten met korting. Elk jaar kan je een nieuwe zorgverzekering afsluiten en dit is al binnen twee minuten geregeld. Voor kinderen onder de 18 jaar moet een van de ouders een zorgverzekering afsluiten, maar voor hen hoeft geen nominale premie te worden betaald. Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf een zorgverzekering afsluiten."

Kan iemand anders ook voor mij een verzekering afsluiten?

Ja, dat kan mits die persoon daarbij een belang heeft, bijvoorbeeld ouders voor hun kinderen of een curator voor een dementerende patiënt. Deze persoon moet dan het sofi-nummer melden van degene voor wie de verzekering wordt afgesloten. Als het gaat om kinderen onder de 18 jaar, dan moeten ouders voor elk van de te verzekeren kinderen een zorgverzekering sluiten en voor elk van de kinderen het sofi-nummer vermelden.

Als ik me verzeker zijn mijn partner en kinderen dan ook automatisch verzekerd?

Nee. De zorgverzekering is een individuele verzekering. Ieder lid van uw gezin moet zich (laten) verzekeren en krijgt een eigen verzekeringspolis. Afzonderlijke gezinsleden kunnen bij verschillende zorgverzekeraars zijn verzekerd.

Hoe komt iemand die zichzelf niet kan verzekeren aan een zorgverzekering?

"

  • kinderen worden verzekerd door (een van) hun ouders of door hun voogd; onder curatele gestelden worden verzekerd door hun curator;– onder bewind gestelden worden verzekerd door hun bewindvoerder;
  • onder mentorschap gestelden worden verzekerd door hun mentor.
  • Als een volwassene die niet in staat is zelf een zorgverzekering te sluiten geen curator, bewindvoerder of mentor heeft (denk aan daklozen, psychiatrische patiënten of ouderen met de ziekte van Alzheimer), kan ook een familielid, de sociale dienst, een hulpverlenende instantie of de instelling waarin betrokkene verblijft hem verzekeren. Daarvoor zal dan doorgaans wel de toestemming van de te verzekeren persoon nodig zijn."

Mag in plaats van bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij ook bij een Belgische verzekerd worden, terwijl men woont en een uitkering ontvangt in Nederland?

"Iedereen die zorgverzekeringsplichtig is, is wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Ontheffing van deze plicht is niet mogelijk. Als men geen zorgverzekering afsluit, kan door het College voor zorgverzekeringen een boete worden opgelegd. Ook buitenlandse verzekeraars kunnen een zorgverzekering aanbieden. Wanneer een Europese verzekeraar die in zijn eigen land is toegelaten, op de Nederlandse verzekeringsmarkt een zorgverzekering aanbiedt in de zin van de Zorgverzekeringswet, en de verzekering voldoet aan de eisen van de Zvw, dan kunt u ook bij die verzekeraar een zorgverzekering afsluiten. Of een door een buitenlandse verzekeraar aangeboden zorgverzekering voldoet aan de eisen van de Zorgverzekeringswet, wordt getoetst door het College toezicht zorgverzekeringen (Ctz). Verzekeraars kunnen daartoe hun polissen voorleggen aan het Ctz."

Ik woon in Nederland, maar ga anderhalf jaar op wereldreis. Ben ik verzekeringsplichtig voor de zorgverzekeringswet?

"Vanaf 1 januari 2006 zijn o.a. alle Nederlandse ingezetenen verplicht zich te verzekeren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Indien iemand voor een aantal maanden een wereldreis gaat maken blijft hij gedurende de reis ingezetene van Nederland, waardoor men verplicht is om een zorgverzekering te sluiten bij een zorgverzekeraar die de Zorgverzekeringswet uitvoert naar keuze. Indien men geen zorgverzekering afsluit wordt u door het College voor zorgverzekeringen een boete opgelegd. Op welke prestaties men op grond van de Zorgverzekeringswet recht heeft, is afhankelijk van de gekozen polis. Daarnaast heeft men, op grond van de Europese socialezekerheidsverordening 1408/71 (de Verordening) in de EU/EER-lidstaten en op grond van de bilaterale socialezekerheids Verdragen in de verdragslanden, recht op zorg die tijdens het tijdelijk verblijf medisch noodzakelijk wordt."

Zijn ook asielzoekers verplicht zich te verzekeren en zo ja, hoe wordt dat dan geregeld met premies en eventuele zorgtoeslag?

Asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen die door het COA worden opgevangen en gebruik maken van de RVA (Regeling Verstrekkingen Asielzoekers 2005) vallen onder de ZiektekostenRegeling Asielzoekers (ZRA) die door het COA is getroffen. De Zorgverzekeringswet is niet op hen van toepassing.