Voor wie geldt de verzekeringsplicht niet?

Voor wie geldt de verzekeringsplicht niet?

De verzekeringsplicht geldt niet voor gemoedsbezwaarden en militairen in actieve dienst.

Wie zijn militairen in actieve dienst?

Militairen in actieve dienst is al het militair personeel dat operationeel in dienst is en werk verricht bij parate eenheden of staven. Ook in het buitenland.

Zijn de partners en kinderen van militairen in actieve dienst verplicht een zorgverzekering te sluiten?

Ja. De uitzonderingsregel van militairen in actieve dienst geldt alleen voor de militair zelf en niet voor zijn of haar gezin. De zorgverzekering is een individuele verzekering. Ieder lid van uw gezin moet zich (laten) verzekeren en krijgt een eigen verzekeringspolis.

Zijn gepensioneerde militairen verplicht om zich te verzekeren?

Ja. Gepensioneerde militairen zijn niet in actieve dienst en behoren niet tot één van de bijzondere groepen en zijn dus verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet.

Wat is gemoedsbezwaard?

"U bent gemoedsbezwaarde indien u op grond van uw geloof of levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren tegen het sluiten van een (zorg)verzekering hebt. U bent dan volgens de Zorgverzekeringswet niet verplicht om u te verzekeren. U betaalt als gemoedsbezwaarde een bijdragevervangende belasting ter hoogte van de inkomensafhankelijke premie van verzekerden met een vergelijkbaar inkomen. Als u een werkgever hebt, wordt deze door uw werkgever vergoed. Het College zorgverzekeringen zet deze bedragen voor u op een spaarrekening. Als u of uw gezinsleden zorgkosten hebben, kunt u een beroep op het spaarsaldo doen. Omdat ook van u solidariteit met de Nederlandse bevolking wordt gevraagd, moet de helft van de verschuldigde bijdragevervangende belasting, of zoveel minder als het saldo bedraagt, worden overgeheveld naar het Zorgverzekeringsfonds."

Wat gebeurt er als iemand die gemoedsbezwaard is zorg nodig heeft?

"Gemoedsbezwaarden betalen geen premie maar wel een bijdragevervangende belasting ter hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage van verzekerden met een vergelijkbaar inkomen. Als u een werkgever hebt, wordt deze door uw werkgever vergoed. Het College zorgverzekeringen zet deze bedragen voor u op een spaarrekening. Als u of uw gezinsleden zorgkosten hebben, kunt u een beroep op het spaarsaldo doen. Omdat ook van u solidariteit met de Nederlandse bevolking wordt gevraagd, moet de helft van de verschuldigde bijdragevervangende belasting, of zoveel minder als het saldo bedraagt, worden overgeheveld naar het Zorgverzekeringsfonds."

Wat is het verschil tussen gemoedsbezwaren tegen verzekeringen en morele bezwaren tegen bepaalde zorgvormen?

Het verschil tussen gemoedsbezwaarden en mensen die morele bezwaren hebben tegen bepaalde vormen van zorg is, dat gemoedsbezwaarden verzekeringen als principe afwijzen. Mensen die morele bezwaren hebben tegen bepaalde vormen van zorg wijzen alleen die bepaalde vormen van zorg af zoals:

  • Abortus provocatus (uitgezonderd de vitale indicatie)
  • Opzettelijk levensbeëindigend handelen
  • Kunstmatige voortplantingstechnieken waarbij embryo’s in vitro tot stand worden gebracht en/of waarbij geslachtscellen van anderen dan de partner worden gebruikt
  • Geslachtsveranderende ingrepen en genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn.
Wat moet ik doen om voor de zorgverzekering erkend te worden als gemoedsbezwaard?

Allereerst: gemoedsbezwaren tegen de Zorgverzekeringswet kunnen niet los bestaan van gemoedsbezwaren tegen de AWBZ. Als u door de Sociale Verzekeringsbank al bent ontheven van de rechten en plichten die uit de AWBZ voortvloeien, bent u daarom automatisch gemoedsbezwaarde voor de Zvw (en dus niet verzekeringsplichtig). Als u nog geen ontheffing van de Sociale Verzekeringsbank hebt, kunt u die daar aanvragen.