Zelfstandig ondernemer

Is ook de zelfstandige een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd?

Net als ieder ander is een zelfstandige naast een nominale premie voor de zorgverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De bijdrage is verschuldigd over de belastbare winst uit onderneming en wordt op aanslag geheven door de Belastingdienst. Deze aanslag kan worden voorafgegaan door een voorlopige aanslag Zvw. De inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage is verschuldigd over de belastbare winst uit onderneming. Het premiepercentage bedraagt 6.9%. De Zvw-bijdrage wordt geheven over het bijdrage-inkomen tot ten hoogste 33.189 euro.

Ik ben freelancer en ontvang resultaat uit overige werkzaamheden. Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage geheven?

U bent de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. De Belastingdienst legt een aanslag Zvw op. Deze aanslag kan worden voorafgegaan door een voorlopige aanslag Zvw. De Zvw-bijdrage wordt geheven over het bijdrage-inkomen tot ten hoogste 33.189 euro.

Over welk deel van de winst uit onderneming moet een inkomensafhankelijke bijdrage worden betaald? Is er ook een maximum?

De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage Zvw komt in 2011 te vervallen. Daarvoor in de plaats komt Zvw werkgeversheffing die geen eigen premiegrens meer kent maar meeloopt met de premiegrens voor de werknemersverzekeringen. Doordat de inkomens afhankelijke bijdrage Zvw wordt vervangen door een Zvw werkgeversheffing verdwijnt ook de ingewikkelde teruggave van te veel betaalde Zvw-premie bij verschillende dienstbetrekkingen.